ul. Łagiewnicka 54/56, bud. B
+48 42 640 60 99

Wspieramy powstawanie
innowacyjnych produktów

Konstrukcja wyrobu (CAD)
Creo Topology Optimization (nowość w Creo 5.0)

Optymalizacja topologiczna bazuje na metodologii poszukiwania nowego, optymalnego rozkładu materiału (geometrii modelowanego detalu) w dozwolonej przestrzeni projektowania. Optymalizacja ta odbywa się z uzwględnieniem określonych warunków brzegowych (np. obciążenia, położenia kluczowych węzłów konstrukcji, etc.). Jej celem jest zwykle poprawa wytrzymałościowych parametrów modelu oraz bezpieczeństwa konstrukcji, np. przy zmniejszeniu jego masy, a co za tym idzie - redukcja kosztów.

Aplikacja Creo Topology Optimization pozwala na topologiczną optymalizację modelu. Po zdefiniowaniu przez użytkownika podstawowych warunków brzegowych oraz kryteriów, Creo automatycznie je przeanalizuje i zaproponuje nowy, zoptymalizowany kształt modelu.

Dowiedz się więcej:
Creo Augumented Reality (AR) Extension (nowość w Creo 4.0)

Rzeczywistość rozszerzona (Augumented Reality) to system łączący świat rzeczywisty z cyfrowymi modelami 3D. W technologiach AR najczęściej wykorzystuje się obraz z kamery, na który nałożona jest trójwymiarowa grafika, generowana w czasie rzeczywistym. PTC od kilku lat jest właścicielem wiodących na świecie przemysłowych technologii AR/VR. Nowe rozszerzenie oprogramowania Creo Parametric bazuje właśnie na środowisku Vuforia oraz platformie IoT ThingWorx. Funkcjonalność AR dodawana jest do każdego pakietu z rodziny Creo Essentials oraz Creo Engineer.Rzeczywistość rozszerzona wykorzystywana jest dla potrzeb efektywnego współdzielenia informacji oraz komunikacji. W większości przypadków zastępuje długotrwały proces poszukiwania danych oraz otwierania plików, w celu ich przejrzenia oraz walidacji. Creo AR Extension umożliwia:
 • definicję oraz publikację doświadczeń AR, bezpośrednio ze środowiska Creo
 • definicję kodu ThingMark, jego pozycjonowanie, skalowanie oraz publikację modelu ze zdefiniowanymi elementami AR
 • dystrybucję oraz współdzielenie danych z wykorzystaniem technologii AR
 • definicję oraz dystrybucję kodów ThingMark np. za pomocą e-maila zawierającego sam kod modelu, instrukcje pobierania oraz wykorzystania informacji z użyciem przeglądarki ThingWorx View. Generowanie środowiska AR (publikacja) odbywa się na zasadzie hostingu, w oparciu o dedykowaną przestrzeń na serwerze (creo-ar.ptc.com)
Creo Product Insight Extension

Aby móc skomunikować produkt fizyczny z jego cyfrowym odpowiednikiem potrzebne jest spełnienie dwóch warunków: umieszczenie fizycznych czujników na fizycznym produkcie oraz zdefiniowanie ich wirtualnych odpowiedników w środowisku modelu.
Oczywiście potrzebna jest także platforma odczytu i przesyłania danych, czyli właściwe oprogramowanie.
Creo Product Insight Extension to aplikacja, która umożliwia logiczne połączenie oprogramowania Creo oraz ThingWorx. Pozwala inżynierom na wgląd, w jaki sposób produkty zachowują się w świecie rzeczywistym, optymalizować założenia, definiować lokalizację oraz ilość sensorów w produkcie czy kontrolować przepływ danych. Dotyczy to zarówno sytuacji, w któej chcemy poprawić istniejący produkt, zrozumieć przyczyny występowania problemów lub stworzyć nowy. Pozwala zatem zastąpić dotychczasowe założenia faktami.

 

Dowiedz się więcej:

Creo GD&T Advisor Extension (nowość w Creo 4.0)

Model Based Design (MBD) to metodologia wizualnego przypisywania informacji bezpośrednio do modelu 3D, pozwalająca wyeliminować lub ograniczyć dotychczasową, znaczącą rolę dokumentacji technicznej w procesie rozwoju produktu. Trójwymiarowy model, wraz z pełną informacją dotyczącą jego wymiarów, tolerancji kształtu i położenia, wraz z notatkami i opisami, etc. może być wykorzystywany jako efektywny nośnik w procesach wymiany danych oraz walidacji konstrukcji.


Creo GD&T Advisor Extension jest aplikacją stworzoną we współpracy z firmą Sigmetrix, znaną jako producent oprogramowania CETOL 6σ, służącego do prowadzenia zaawansowanych analiz tolerancji. Umożliwia przypisanie do modelu 3D wszelkiej informacji związanej z wymiarowaniem i tolerowaniem geometrycznym, anotacjami, itp. Taki model można współdzielić z innymi uczestnikami projektu, eksportować go do formatów STEP AP242, JT lub przeglądać w formacie przeglądarki Creo View.

Creo Collaboration Extension (nowość w Creo 3.0)

To cztery dodatkowe rozszerzenia środowiska konstrukcyjnego korzystające z technologii Unite (Multi-CAD), umożliwiające zapis projektu (model, złożenie) w formatach właściwych dla systemów: SolidWorks, CATIA oraz NX. Znajdują zastosowanie w przypadkach, gdy np. część projektu wykonywana jest przez podwykonawcę w systemie PTC Creo, a wynik pracy musi zostać zapisany i odesłany do innej aplikacji CAD, w jej własnym formacie. Collaboration Extensions dostępne są jako odrębne aplikacje dla każdego z systemów: CATIA v4, CATIA v5, NX oraz SolidWorks. Rozszerzenia Collaboration Extensions zastępują dotychczasowe interfejsy bazujące na technologii ATB (Associative Topology Bus)Dowiedz się więcej:

Creo Intelligent Fastener Extension (IFX) (nowość w Creo 3.0)

Aplikacja automatyzująca budowę złożeń z wykorzystaniem elementów złącznych. Prosty interfejs użytkownika umożliwia: definicję położenia, poprzez wskazanie odpowiedniej referencji geometrycznej na modelu złożenia (powierzchnia, oś, punkt) oraz wybór odpowiedniego elementu złącznego, wraz z mocowaniem lub kompletu takich elementów (np. śruba, podkładka, nakrętka). W czasie operacji wstawiania do złożenia aplikacja IFX automatycznie przelicza wymaganą długość połączenia, tworzy otwory w poszczególnych częściach oraz wstawia właściwy element biblioteczny.


Jeśli użytkownik potwierdzi taką operację, system powieli i automatycznie wstawi wszystkie elementy w powtarzające się otwory. Dodatkowo, aplikacja analizuje i sprawdza poprawność parametrów geometrycznych połączenia.


Creo Design Exploration Extension (DEX) (nowość w Creo 3.0)

Rozszerzenie funkcjonalne umożliwiające analizę zmian, wersji i wariantów oraz możliwych ścieżek rozwoju konstrukcji. W praktyce aplikacja ta może być traktowana jako uporządkowana „wylęgarnia” i „przechowalnia” pomysłów. Użytkownicy mają możliwość proponować i analizować poszczególne koncepcje, rozwijać konstrukcję wyrobu , wracać do poprzednich wariantów projektu, etc.


Narzędzie pozwala na rozwój koncepcji i konstrukcji produktu czasami w zupełnie różnych kierunkach. Cały proces jest jednak w uporządkowany sposób składowany i zarządzany. Poszczególne sesje zapisywane są w postaci „zrzutów”, w odpowiednim formacie, a aplikacja buduje logiczne drzewko punktów kontrolnych projektu. Poszczególne zmiany zapisywane są w postaci przyrostowej. Użytkownik w każdej chwili może powrócić do określonego punktu kontrolnego, który określa stadium rozwoju produktu i począwszy od niego poprowadzić koncepcję w zupełnie innym kierunku.

Dowiedz się więcej:


Creo Flexible Modeling Extension (FMX)

Aplikacja pozwalająca wykorzystać w środowisku PTC Creo Parametric wybrane elementy metodologii projektowania, dostępne do tej pory tylko w narzędziach do modelowania bezpośredniego (Explicit Modeling). Użycie FMX daje użytkownikowi nieporównywalnie większą elastyczność w edycji i modyfikacji geometrii modelu. Dotyczy to zarówno geometrii własnej, jak i zaimportowanej. Dodatkową zaletą rozwiązania jest to, że w operacji edycji bezpośredniej modelu zostaje zachowana jego pełna parametryzacja.


Wybrane możliwości funkcjonalne:
 • „Inteligentna” selekcja cech – zastosowanie filtrów wyboru dla geometrii oraz elementów pomocniczych, wybór elementów wg rodzaju i kształtu, możliwość łączenia filtrów oraz kryteriów selekcji dla bardziej zawansowanej geometrii modelu, zaawansowane techniki wyłączania elementów powierzchniowych z operacji wyboru.
 • Edycja modelu 3D – zastosowanie „pilota” 3D dla operacji manipulowania geometrią, wskazywanie elementów geometrii jako referencji odniesienia, pozycjonowanie elementów geometrii w dowolnym położeniu w stosunku do modelu, wykorzystanie operacji odsunięcia, lustrzanego odbicia, zamiany geometrii, edycji zaokrągleń, dołączania i usuwania elementów do wprowadzania zmian.
 • Rozpoznawanie geometrii – rozpoznawanie powieleń elementów, możliwość zmiany ilości instancji w powieleniu.


Creo Advanced Assembly Extension (AAX)

Aplikacja jest podstawą do konstruowania i zarządzania produktami o dużej i złożonej strukturze, składających się z wielu elementów. Użytkownik otrzymuje narzędzia pozwalające na prowadzenie projektów w układzie „top-down” oraz umożliwiające kontrolę nad bardzo dużymi złożeniami.


Najważniejsze funkcjonalności modułu AAX:
 • tworzenie złożeń z wymiennymi elementami (grupy wymiany),
 • tworzenie i modyfikacja reprezentacji uproszczonych dla zredukowania ilości elementów wyświetlanych w danej sesji projektowej (Simplified Representations),
 • możliwość tworzenia uproszczonych reprezentacji złożeń z uproszczonych reprezentacji detali,
 • konwersja złożeń do postaci "Shrinkwrap", w celu ochrony myśli technicznej (np. dotyczących użytych technik modelowania i własności modeli), przy jednoczesnym umożliwieniu potrzebnej informacji o strukturze złożenia,
 • możliwość dodania reguł wyboru do uproszczonych reprezentacji w złożeniu,
 • możliwość tworzenia i dołączania modeli szkieletowych (Skeleton Models),
 • tworzenie stref roboczych w celu umożliwienia lepszego zarządzania złożeniami,
 • definicja i segregacja obszarów złożenia podlegających wspólnym regułom,
 • możliwość zmiany struktury złożenia, polegająca na przenoszeniu elementów złożeń cząstkowych
 • możliwość kopiowania geometrii przy tworzeniu nowego komponentu (Copy Geom.)
 • możliwość tworzenia nowych elementów poprzez odbicie (Mirror),
 • kontrola i zarządzanie regeneracją, narzędzia pozwalające na podmienianie elementów w złożeniu oraz zarządzanie wersjami złożeń,
 • możliwość planowania procesu oraz tworzenie specjalistycznej dokumentacji montażowej (Pro/PROCESS for ASSEMBLIES)

Wraz z aplikacją AAX użytkownik dodatkowo otrzymuje funkcjonalność tzw. „notatnika inżynierskiego”. Jest on narzędziem 2D, asocjatywnie związanym jest ze środowiskiem złożenia i pozwala na wprowadzanie zmian z poziomu zdefiniowanych w notatniku ogólnych założeń konstrukcyjnych (Layouts). Części i złożenia, zadeklarowane jako związane z notatnikiem, podlegają modyfikacji poprzez zdefiniowane wcześniej parametry nadrzędne. Można również sprawdzać poprawność konstrukcji np. poprzez wprowadzenie w notatniku relacji wymiarowych oraz warunków brzegowych z nimi związanych.

Dowiedz się więcej:


Creo Advanced Framework Extension (AFX)

Jest rozszerzeniem wydajnie wspomagającym projektowanie konstrukcji szkieletowych i ramowych, wykorzystujących profile ciągnione i walcowane. Zarządza procesem projektu, krok po kroku, w łatwy sposób - od koncepcji wstępnej, aż po ostatnie etapy. AFX korzysta z bogatej biblioteki profili standardowych, z możliwością rozszerzania jej o elementy własne. Tworzenie konstrukcji odbywa się poprzez automatyczne wstawianie elementów, o określonym przekroju, w przestrzeń ograniczoną przez zdefiniowane przez użytkownika geometryczne elementy odniesienia (Datum Curves). Możliwe jest również użycie do tego celu geometrii zaimportowanej z innych systemów 3D CAD. Aplikacja w inteligentny sposób uwzględnia metodę łączenia komponentów złożenia: spawanie, skręcanie, pozwalając użytkownikowi dobrać odpowiednie elementy złączne lub pomocnicze.


Umożliwia modyfikowanie rozmiarów konstrukcji oraz - w sposób automatyczny - tworzy dokumentację płaską: detaliczną i złożeniową, włączając w to generowane ze złożenia wykazy materiałów (BOMs). EFX pozwala uzyskać do 10 razy większą wydajność tworzenia konstrukcji szkieletowych oraz ich specjalistycznej dokumentacji płaskiej, w stosunku do standardowej funkcjonalności systemu PTC Creo Parametric. Aplikacja znajduje praktyczne zastosowanie we wspomaganiu projektowania urządzeń przemysłowych: dźwigów, kratownic, mostów, elementów nośnych budynków, konstrukcji szkieletowych w przemyśle stoczniowym, maszyn pakujących, linii produkcyjnych, profili drzwi i okien i wielu innych.

Dowiedz się więcej:


Creo Piping and Cabling Extension

Aplikacja ta, to tak naprawdę połączona funkcjonalność kilku modułów składowych (Cabling, Piping, Harness For Mfg oraz PTC Creo Schematics Lite. Pakiet odpowiada za wspomaganie projektowania konstrukcji rurowych i okablowania strukturalnego, a także za generowanie asocjatywnej dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej.


Funkcjonalność Creo Piping:
 • kompletne, parametryczne środowisko przestrzennego modelowania konstrukcji rurowych,
 • prowadzenie rur w przestrzeni, korzystanie z bibliotecznych elementów armatury (hydraulika, pneumatyka, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja),
 • automatyczne wykrywanie i wstawianie elementów typu: elementy sztywne i elastyczne, uszczelki, kryzy, kołnierze, kolanka, itp. (dynamiczny podgląd elementu przed wstawieniem),
 • mechanizmy sprawdzania prawidłowości wstawienia elementów pod kątem: połączeń segmentów, brakujących składników instalacji, zadanego kierunku przepływu, ograniczeń wymiarowych, kąta i promienia gięcia z automatyczną korektą nieprawidłowości,
 • wsparcie dla konstrukcji rurowych spawanych (uwzględnianie rodzaju spoiny, oznaczenie w dokumentacji oraz specyfikacjach materiałowych)
 • tworzenie schematów funkcjonalnych (PTC Creo Schematics Lite) 2D instalacji oraz komunikacja ze środowiskiem modelowania przestrzennego przy pomocy formatu .XML,
 • sprawdzanie spójności schematu z konstrukcją
 • generowanie zestawień części (BOMs) oraz raportów
 • tworzenie specjalistycznej dokumentacji technicznej: rysunki instalacyjne, izometryczne, tabele gięcia, itp.
 • interfejs do aplikacji ISOGEN (ALIAS Inc.), poprzez format .PCF
 • możliwość generowania danych w formacie .FIF, dla giętarek CNC do rur
Funkcjonalność Creo Cabling:
 • kompletne, parametryczne środowisko przestrzennego modelowania instalacji kablowych,
 • prowadzenie pojedynczych kabli oraz grupowanie ich w wiązki w przestrzeni, korzystanie z elementów bibliotecznych (końcówki, zaciski, wtyczki, połączenia) – routing ręczny lub automatyczny,
 • wykrywanie kolizji kabla lub wiązki z elementami otaczającej geometrii
 • tworzenie płaskich schematów blokowych instalacji (PTC Creo Schematics Lite) oraz dwukierunkowa komunikacja ze środowiskiem modelowania 3D przy pomocy formatu .XML,
 • elektroniczna weryfikacja zgodności schematu z konstrukcją
 • komunikacja ze schematami blokowymi instalacji stworzonymi w formacie .NWF (Mentor),
 • tworzenie specjalistycznej dokumentacji wraz z listą części (BOMs)
 • tworzenie rozwinięć wiązek oraz związanej z nimi dokumentacji technologicznej
Dowiedz się więcej:

Creo Manikin Extension

Modelowanie elementów ciała ludzkiego, analiza interakcji człowiek-produkt Dwie aplikacje umożliwiające uwzględnianie zagadnień ergonomii w procesie projektowania. Creo Manikin Extension pozwala na budowę modeli 3D w oparciu o biblioteki typowych elementów ludzkiego ciała oraz wstawianie ich do projektów urządzeń. Modele te bazują na wynikach pomiarów antropologicznych, a cyfrowe modele zgodne są ze standardem H-ANIM (ISO/IEC 19774)


Creo Manikin Analysis zawiera natomiast narzędzia do analizy umożliwiające symulację oraz optymalizację typowych działań takich, jak przesuwanie, podnoszenie, opuszczanie, obracanie, analizę kąta widzenia, obszaru roboczego, zasięgu, pola ruchu, etc.

Dowiedz się więcej:
do góry
powrót


© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB