Dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i jest przeznaczony na wsparcie pracodawców, inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i swoje własne. KFS jest  skierowany zarówno do pracowników jak i pracodawców, którzy chcieliby skorzystać z różnych form kształcenia ustawicznego.

Wysokość udzielanego dofinansowania

  • do 80% kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika
  • do 100% kosztów, jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców (zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR), nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszystkie podmioty definiowane jako pracodawcy, w rozumieniu w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia, czyli:

  • każda jednostka organizacyjna, nawet jeśli nie posiada osobowości prawnej
  • osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika

Nie ma znaczenia, na jaki rodzaj umowy o pracę zatrudnieni są pracownicy, korzystający z kształcenia wspieranego środkami KFS, a także czy jest to praca na pełen czy część etatu. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis.

Na co można przeznaczyć dofinansowane z KFS?

  • określenie potrzeb firmy w zakresie kształcenia ustawicznego, które ma być dofinansowane
  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie z KFS?

Pracodawca, chcący inwestować w kształcenie ustawiczne, powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej.

Formularze wniosku o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej powiatowego urzędu pracy. Doradcy w powiatowych urzędach pracy udzielają wyjaśnień lub szerszych konsultacji w sprawie złożenia wniosku o dofinansowanie i możliwości otrzymania dofinansowania ze środków KFS.

Starosta organizuje nabór wniosków na dofinansowanie przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy i na stronie www urzędu, wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków. Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu.

Uwaga: Pracodawca musi podpisać umowę z pracownikiem, który uczestniczy w kształceniu dofinansowanym środkami KFS. Umowa powinna określać m.in. zobowiązania pracownika, ponieważ nieukończenie kształcenia ustawicznego finansowanego z KFS skutkuje dla pracodawcy koniecznością zwrotu otrzymanych środków.

Więcej informacji o KFS na stronie Funduszu Pracy >>>

 

do góry
powrót

© 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.