Creo - porównywarka wersji

Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Interfejs użytkownika / ogólne usprawnienia  ››
Usprawniona obsługa mechanizmu hierarchii podrzędności w przypadku usuwania lub wyłączania cech  
Pasek narzędzi w drzewie modelu dla lepszej obsługi jego elementów  
Bardziej przejrzysta obsługa filtrów drzewa modelu  
Drzewo elementów projektu ulepszone dla potrzeb obsługi funkcji w grupach niestandardowych  
Nowe drzewo funkcjonalności quilt/body  
Ulepszenia przeglądarki relacji  
Usprawnione sposoby pracy z modelami wieloobiektowymi  
Możliwość wyświetlania drzewa struktury projektu poza drzewem struktury modelu 
Tworzenie grup użytkownika z poziomu węzła "Elementy Projektu", gromadzącego powierzchnie swobodnie i obiekty  
Grupa "Elementy Projektu" w górnym obszarze drzewa struktury modelu, z listą powierzchni swobodnych i obiektów modelu oraz operacji na nich wykonanych  
Nowy węzeł "Powierzchnie Swobodne" w drzewie struktury modelu - możliwość odnalezienia każdej powierzchni swobodnej istniejącej w modelu 
Możliwość nowych działań w panelu właściwości cechy polegająca na odłączeniu i określeniu nowych pozycji dla paneli zakładek 
Bardziej intuicyjny interfejs dzięki zmodernizowanej pozycji elementów [ikon, okienek, list] w panelu właściwości cechy 
Usprawnienia w zakresie przypisania materiału poprzez drzewo struktury; polecenia dostępne z menu kontekstowego
Automatyczne zapisywanie ustawień drzewa modelu
Ulepszona widoczność w drzewie modelu
Wykorzystanie mini paska narzędzi i prawego przycisku myszy w trakcie definiowania cechy
Zmodernizowane narzędzie do przedstawiania wykresów
Zmodernizowany panel cechy ze zintegrowanymi stronami pomocy
Dodatkowe polecenia dla opcji wyświetlania i ukrywania obiektów: „Pokaż tylko” i „Pokaż wszystko z wyjątkiem”
Usprawnione uchwyty do interakcji
Usprawnione, intuicyjne, elastyczne wyszukiwanie w drzewie modelu, w trybie części i złożenia
Domyślne wyświetlanie typowych filtrów w strukturze drzewa modelu
Dynamicznie podświetlanie obiektów w miarę wpisywania ich nazwy w drzewie modelu
Wybór poprzez wskazanie geometrii z wykorzystaniem inteligentnego, kontekstowego mini paska narzędzi
Opcja zaznaczania oknem dostępna w każdym trybie
Możliwość konfigurowania mini paska narzędzi oraz menu pod prawym przyciskiem myszy
Możliwość konfigurowania skrótów klawiszowych
Zawartość pomocy indeksowana za pomocą mechanizmów Google wraz z możliwością przeszukiwania przy użyciu przeglądarki
Automatyczna aktywacja okna
Konfigurowane przez użytkownika polecenia dostępne pod prawym przyciskiem myszy, z możliwością modyfikacji
Centrum powiadomień służące do szybkiego szukania, sortowania i naprawiania typowych problemów związanych z trybem modelowania części
Usprawnione renderowanie: cieni i odbić obiektów w czasie rzeczywistym, widoków perspektywy i animacji stanów rozstrzelenia obiektu
Przeglądanie graficzne i miniatury plików pozwalające użytkownikowi na łatwe odnalezienie właściwego pliku
Opcja otworzenia ostatniej sesji pozwalająca na pełne przywrócenie modeli w niej stworzonych
Miniatury umożliwiające szybkie przełączanie się pomiędzy widokami modeli
Zoptymalizowany i spójny interfejs użytkownika zawierający m.in.: nowy schemat pracy podczas szkicowania, modelowania części i złożeń, tworzenia rysunków i adnotacji 3D, uchwyt 3D służący do przesuwania komponentów do żądanego położenia
Wbudowana wyszukiwarka umożliwiająca szybkie zlokalizowanie komend z Pro/ENGINEER i SolidWorks
Rozbudowana dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym
Samouczki i tematy pomocy, dostępne kontekstowo dzięki zintegrowanemu narzędziu PTC Learning Connector.
Interfejs wstążkowy, skróty klawiszowe i ustawienia środowiska służące do konfigurowania programu zgodnie z osobistymi preferencjami
Narzędzie pomiarowe dla opcji From Axis. Opcje mierzenia od osi, w płaszczyźnie i w rzucie normalnym
Opcja pełnoekranowego wygładzania krawędzi [anti-aliasing] znacznie poprawiająca jakość wyświetlania
Asystent ułatwiający pobranie licencji oraz jej instalację
Dedykowane informacje „Getting Started” wyświetlające zasoby e-learning oraz poradniki podczas uruchamiania produktu
Usprawniona wydajność i jakość wyświetlania obiektów
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Szkicownik ››
Automatyczne skalowanie pierwszego szkicu  
Ulepszona funkcja Project/Offset  
Wzbogacone narzędzia do inspekcji i kontroli  
Zmodernizowane, bardziej widoczne uchwyty wymiarów, dzięki czemu łatwiej jest zaczepić się do nich w celu przeciągnięcia wymiaru 
Większa kontrola nad wyglądem wymiarów w środowisku szkicowania 
Ulepszona wizualizacja intencji projektowych [więzy i referencje wymiarowe]
Uelastycznienie operacji lustra poprzez wskazanie dowolnego, prostego elementu szkicu
Podgląd wymiarów podczas przesuwania i glify wymiarów [wskazujące na typ wymiaru]
Przyciąganie do istniejącej geometrii.
Bardziej czytelne wyświetlanie wymiarów/ograniczeń.
Przycinanie geometrii płaszczyzną szkicu, poprawiające widoczność.
Możliwość programowego sterowania czcionką szkicu.
Geometryczny układ współrzędnych w szkicowniku.
Uchwyty wymiarów do zmiany poszczególnych wymiarów podczas szkicowania z dynamicznym podglądem cechy.
Opcje szkicowania elips, równoległoboków i odsunięć.
Uproszczony interfejs wstążkowy w szkicowniku.
Inteligentne mapowanie po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
Bezpośrednie wczytywanie danych z PTC Creo Sketch jako bazy do tworzenia modeli 3D
Usprawnione wymiarowanie typu akcja / obiekt.
Prostokąt rysowany od środka, zaokrąglenie z liniami konstrukcyjnymi oraz tryb konstrukcyjny w szkicowniku.
Tryb szkicownika dostępny po wskazaniu istniejącego szkicu, powierzchni płaskiej lub płaszczyzny.
Narzędzie do orientacji przekroju.
Dodatkowe opcje, służące do wskazywania [dodawania] referencji podczas szkicowania, po naciśnięciu klawisza ALT.
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Środowisko modelowania części  ››
Możliwość redefinicji rodzaju otworu w opcji powielenia sterowanego poprzez wymiar  
Poprawiona wydajność regeneracji powieleń  
Nowe cechy łączenia i podziału powierzchni  
Nowe narzędzia do modyfikowania geometrii freestyle  
Opcja odbicia lustrzanego dla cech typu „freestyle”  
Nowa analiza pola widzenia wykorzystująca położenie oka obserwatora  
Eksport informacji o spoinach w formacie XML, dla potrzeb programowania maszyn w trybie offline  
Tworzenie krzywej geodezyjnej – wynikowej krzywej reprezentującej wariant najkrótszej ścieżki na powierzchni pomiędzy dwoma punktami 
Możliwość przełączenia do reprezentacji symbolicznej każdego typu otworu 
Tworzenie w jednej operacji otworu prostego z gwintowanym fragmentem stożkowym 
Możliwość otrzymania wielu otworów w pojedynczej cesze otworu przez określenie ich lokalizacji w oparciu o dodatkowy szkic 
Kopiowanie geometrii powierzchni swobodnej/obiektu we wskazanym punkcie sekwencji regeneracji modelu projektowego 
Pokazanie obrazu geometrii powierzchni swobodnej/obiektu w punkcie po regeneracji wskazanej cechy  
Freestyle – nowy tryb edycji pozwalający użytkownikowi przyciągnąć wierzchołki siatki kontrolnej do wskazanych obiektów triangularyzacji
Możliwość pochylenia dla wcześniej pochylonych ścianek modelu
Modele z formułą przypisania wielu materiałów
Koncepcja projektowania wieloobiektowego dołączona do metodologii tworzenia części elastycznych
Nowa opcja rzutowania podczas tworzenia punktu konstrukcyjnego.
Tworzenie krzywej trajektorii śrubowej w narzędziu przeciągnięcia śrubowego.
Freestyle - usprawniona obsługa mini paska narzędzi.
Freestyle - możliwość zablokowania kształtów w drzewie Freestyle.
Możliwość spiralnego przeciągnięcia bryły po trajektorii.
Szybsze przedefiniowanie odbicia lustrzanego.
Łatwe nadawanie pochyleń w modelach zawierających zaokrąglenia i fazowania.
Freestyle – odcięcie geometrii wyznaczoną płaszczyzną konstrukcyjną.
Freestyle – podgląd obiektów przed importowaniem ich do postaci Freestyle.
Freestyle – wykorzystanie przyciągania do referencji podczas operacji dodawania krawędzi.
Freestyle – przełączanie się między trybami: standardowym i wielościanu, w celu szybkiego projektowania powierzchni.
Freestyle – możliwość spasowania kształtu bez utraty ciągłości krzywizny, za pomocą narzędzia Dopasuj Krzywiznę [Align Curvature].
Freestyle – dostosowanie krawędzi do zewnętrznych krzywych lub krawędzi z połączeniami G0, G1, G2 lub G3 za pomocą polecenia Dopasuj [Align].
Usprawnione definiowanie regionów szkiców, umożliwiające wielokrotne ich użycie.
Łatwe umieszczanie otworów pod dowolnym kątem.
Importowanie/eksportowanie siatki kontrolnej Freestyle.
Obsługa wielu obiektów i usprawniony podział siatki kontrolnej w narzędziu Freestyle.
Usprawnione możliwości i funkcje cech budowanych na podstawie szkiców.
Możliwość stworzenia płaszczyzny środkowej.
Zachowanie geometrii analitycznej w cechach deformacji Warp.
Możliwość stworzenia bryłowej geometrii spoin.
Ułatwione przypisywanie materiałów.
Drukowanie 3D – bezpośrednie połączenie z drukarkami Stratasys i 3D Systems oraz usługą wydruków iMaterialize.
Możliwość parametrycznego sterowania geometrią swobodną w narzędziu Freestyle. Wyrównanie krawędzi geometrii do krawędzi zewnętrznej, obejmujące utwierdzenia położenia, styczności lub prostopadłości.
Opcja tworzenia zaokrągleń o stałym promieniu.
Definiowanie przejść między zaokrągleniami z wykorzystaniem przekrojów okrągłych, stożkowych i zachowujących ciągłość krzywizny.
Możliwość cofnięcia przycięcia powierzchni lub płatu.
Narzędzie do sprawdzenia grubości ścianki 3D podczas analizy geometrii formy.
Usprawnienia analizy pochyleń ułatwiające interpretację wyników.
Zmodyfikowana funkcjonalność podmiany referencji.
Dynamiczna edycja cech w czasie rzeczywistym umożliwiająca wprowadzanie zmian poprzez złapanie i przesunięcie uchwytu.
Skonsolidowane menu właściwości modelu.
Usprawnienie projektowania części plastikowych [inteligentne żebro, szyk punktów].
Cechy spoin do projektowania konstrukcji spawanych.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie projektowania części; szybsze i łatwiejsze odnajdywanie poleceń.
Usprawnione i inteligentne schematy budowania przeciągnięcia spiralnego, krzywej z równania, z przekroju oraz przechodzącej przez punkty.
Opcja wyciągnięcia z pochyleniem.
Inteligentne gwinty kosmetyczne.
Usprawnione cechy Parallel i Rotational Blend z dodanymi opcjami tworzenia szkiców w przestrzeni 3D, wykorzystywania geometrii do zdefiniowania osi obrotu, ustawiania punktu początkowego przekroju na poziomie cechy, etc.
Narzędzie do śledzenia zmian, dostępne podczas wczytywania do środowiska Creo Parametric modeli zmodyfikowanych w Creo Direct [weryfikacja, akceptacja, odrzucenie, podgląd i inspekcja].
Dynamiczna definicja przekrojów za pomocą uchwytów umożliwiająca dynamiczną kontrolę i widok przekrojów poprzecznych.
Wskazywanie „w locie” płaszczyzn dla przekrojów poprzecznych.
Dokładny podgląd wynikowej cechy w czasie rzeczywistym [łącznie z wycięciami i przecięciami].
Automatyczna regeneracja cechy w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania zmian w szkicach.
Nowe funkcje cechy Freestyle, służące do tworzenia swobodnych kształtów oraz powierzchni.
Wielopoziomowe modelowanie „subdivisional” w cesze Freestyle, dające większą kontrolę nad siatką powierzchni.
Cechy w narzędziu Freestyle, służące do dynamicznego wyciągania, obracania lub skalowania siatki kontrolnej w celu uszczegółowienia geometrii
Opcja zaokrąglenia o stałej szerokości.
Definiowanie przejść zaokrągleń z użyciem przekrojów poprzecznych okrągłych, stożkowych lub zachowujących ciągłość C2.
Narzędzie do analizy połączeń - analiza położenia, styczności oraz ciągłości krzywizny dla połączeń pomiędzy krzywymi i powierzchniami.
Narzędzie do sprawdzania grubości ścianek modelu pod kątem zastosowania w konstrukcji wyprasek.
Przebudowane narzędzie wymiany referencji.
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Środowisko tworzenia złożeń  ››
Poprawa obsługi operacji podmiany komponentów w złożeniu  
Poprawa mechanizmów odzyskiwania brakujących komponentów  
Możliwość grupowania linii odsunięcia w widokach rozstrzelonych  
Łatwiejszy dostęp do raportów związanych z funkcjonalnością powielania kołowego  
Poprawione mechanizmy manipulacji manekinem oraz edycji warunków brzegowych  
Możliwość definiowania i wykorzystania niestandardowych populacji manekinów  
Możliwość łączenia punktów kontronych w sesji studium projektu [DEX] 
Złożenia nierozłączne dla części zakupowych – tworzenie pojedynczego pliku z kilku komponentów złożenia 
Wieloobiektowe projektowanie dla cech współdzielenia danych, operacji na komponentach złożenia i w narzędziach do analizy
Mechanizmy – szczegółowa diagnostyka i sugestie rozwiązań w przypadku kolizji mechanizmu.
Możliwość publikowania modeli w środowisku rzeczywistości rozszerzonej.
Inteligentne odbicia lustrzane zespołów upraszczające ponowne wykorzystanie istniejących części.
Możliwość ustawiania i przechowywania wariantów kolorystycznych całego modelu złożenia.
Usprawnienia w centrum powiadomień.
Zwiększona wydajność i komfort użytkowania w narzędziu „Chooser”.
Uproszczone stany regeneracji.
Bezpośrednie przesuwanie ułatwiające pozycjonowanie komponentów w widokach rozstrzelonych.
Zmiana struktury zespołu poprzez proste przesuwanie i puszczanie części oraz podzespołów.
Automatyczna animacja komponentów w czasie rzeczywistym podczas ich ruchu w widoku rozstrzelonym
Uproszczone nowe utwierdzenia do umieszczania komponentów.
Szybkie wczytywanie zespołów, jako lekkich reprezentacji graficznych.
Lekkie reprezentacje graficzne służące do szybkiej przebudowy struktury, zmiany kolejności lub nazw komponentów w zespole.
Dodatkowe rodzaje utwierdzeń [utwierdzenia normalne dla powierzchni, utwierdzenia odległości, przesunięcia kątowego oraz normalne dla punktów i linii].
Wskazywanie „w locie” płaszczyzn dla przekrojów poprzecznych oraz automatyczne wykrywanie i wizualizacja kolizji w przekrojach.
Tworzenie przekrojów poprzez proste wskazanie geometrii w modelu; Dynamiczna edycja przekrojów poprzez przesuwanie myszą.
Przekroje dostępne bezpośrednio w drzewie modelu.
Poprawiona wydajność i intuicyjność w narzędziu do wybierania komponentów.
Uproszczony status regeneracji.
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Elementy blaszane ››
Tworzenie kilku ścian płaskich w jednej operacji 
Ulepszenia ścian płaskich i kołnierzy.
Usprawniony schemat pracy i interfejs dla narzędzia Merge Walls.
Nowe rodzaje podcięć naroży - dodano podcięcia normalne (Normal) i kwadratowe [Square].
Dodana dodatkowa kontrola orientacji podcięcia naroża.
Poprawiona reprezentacja rozkroju części blaszanych.
Konwersja poprawiona poprzez dodanie możliwości kontroli ujednolicenia grubości blachy.
Usprawnione schematy postępowania oraz dodatkowy interfejs dla narzędzia do tworzenia ścian skręconych.
Nowe możliwości w opcjach gięć krawędziowych i wykończenia krawędzi.
Możliwość wykonywania operacji modelowania bezpośredniego w częściach blaszanych, zarówno dla natywnych modeli Creo, jak i geometrii importowanej.
Nowy interfejs użytkownika oraz zdefiniowana sekwencja działań przy projektowaniu przetłoczeń [Die Form].
Spłaszczanie geometrii zdefiniowanej dla przetłoczeń.
Poprawiona funkcja gięcia, obejmująca możliwość gięcia w wielu płaszczyznach, zmiany położenia podcięć na linii gięcia oraz tworzenia wielu podcięć jednocześnie.
Tworzenie szyków ścian blaszanych.
Odbicia lustrzane szyków ścian blaszanych.
Dynamiczny podgląd w czasie rzeczywistym części blaszanych, podcięć naroży itp.
Rozwinięcie detalu z podświetleniem nakładającej się na siebie geometrii.
Tworzenie cech przetłoczeń na podstawie szkicu [z opcjonalnymi zaokrągleniami i pochyleniami] z możliwością usuwania części ścianki w przetłoczeniu.
Tworzenie ścian blaszanych z dwóch przecinających się ścian, z dodaną między nimi cechą gięcia.
Automatyczne tworzenie w modelu blaszanym instancji rodziny części dla rozwinięcia.
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Dokumentacja techniczna 2D ››
Usprawnione procesy umieszczania i edycji oznaczeń parametrów stanu powierzchni  
Nowa galeria symboli stanu powierzchni, zawierająca aktualizacje do najnowszych norm  
Ulepszone opcje konfiguracji stanu powierzchni  
Możliwość definiowania wskazanych elementów rysunkowych widokami 2D 
Możliwość tworzenia konstrukcyjnych elementów rysunkowych w dokumentacji technicznej  
Usprawnione i zmodernizowane narzędzia do szkicowania w dokumentacji technicznej 
Mini paski narzędzi dla rysunków płaskich.
Poprawione działanie operacji cofnij/powtórz w rysunkach płaskich.
Poprawiona wydajność dużych złożeń w rysunkach płaskich dzięki wielowątkowemu UKN.
Nowa, rozbudowana paleta symboli tekstowych i czcionki True-Type, obsługujące normy ASME i ISO.
Nowy interfejs i schemat postępowania podczas tworzenia symboli baz konstrukcyjnych, obejmujący sprawdzanie składni w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Poprawiony interfejs i schemat pracy dla tworzenia i edytowania wymiarów.
Szybkie i proste dodawanie do rysunków grafiki rastrowej, bez konieczności stosowania Microsoft Windows OLE.
Podmiana modelu na widoku rysunkowym na powiązany z nim model [rodzina części, reprezentacja uproszczona, cecha scalenia/dziedziczenia] z zachowaniem ustawień widoku i adnotacji.
Obsługa nieliniowych schematów kreskowania przekrojów poprzecznych, używających standardowego formatu *.pat
Nowy interfejs i schemat działania dla wstawiania symboli zgodnych ze standardami GD&T.
Galeria tabel z podglądem ich predefiniowanych szablonów.
Okno właściwości dla tabel oraz odnośników BOM [baloons].
Zawijanie tekstu w komórkach tabel.
Rozbudowane ustawienia dla odnośników list materiałowych, obejmujące m.in. typ i tekst referencyjny.
Dynamiczna zmiana położenia wymiarów, obejmująca przyciąganie do istniejącej geometrii, umieszczanie swobodne i blokowanie linii wymiarowych.
Nowy interfejs tworzenia notatek oraz zakładka formatowania.
Poprawiony interfejs użytkownika oraz schematy postępowania dla kluczowych etapów przygotowywania rysunków płaskich.
Bezpośrednie wybieranie elementów adnotacyjnych w nowym drzewie rysunku.
Dokładny podgląd wydruku uwzględniający przypisane pisaki oraz grubości linii.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie dokumentacji.
Zoptymalizowany schemat postępowania w tworzeniu tabel rysunkowych, skoncentrowany na typowych działaniach użytkownika.
Poprawiony schemat postępowania dla tworzenia i wstawiania tabel.
Dynamiczne przemieszczanie wymiarów poprzez swobodne przesuwanie tekstu wymiarowego.
Dynamiczne przemieszczenie wymiarów i przyciąganie do środka pomocniczych linii wymiarowych lub sąsiednich wymiarów.
Dynamiczne przemieszczanie wymiarów poprzez blokowanie linii wymiarowych przy jednoczesnym swobodnym przesuwaniu tekstu wymiarowego.
Nowy interfejs i schemat postępowania dla tworzenia wymiarów.
Okno dialogowe właściwości dla tabel i odnośników regionów powtórzeń.
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Adnotacje 3D ››
Usprawnione procesy umieszczania i edycji oznaczeń parametrów stanu powierzchni  
Nowa galeria symboli stanu powierzchni, zawierająca aktualizacje do najnowszych norm  
Ulepszone opcje konfiguracji stanu powierzchni  
Wsparcie semantyczne dla stanu wykończenia powierzchni  
GD&T Advisor - aktualizacja do najnowszych norm  
GD&T Advisor - nowa opcja podświetlania  
Nowe parametry w symbolach spoiny, umożliwiające ich użycie w MPMLink  
Wsparcie referencji semantycznych dla symboli 
Zmodernizowany i usprawniony proces dostosowania symboli do własnych potrzeb 
Interaktywna biblioteka symboli 
Uproszczony przebieg czynności przy wstawianiu i edycji symboli 
Możliwość użycia inteligentnych metod zaznaczania powierzchni przy tworzeniu odrębnej cechy notatki  
Zmiany uwzględniające standardy rysunkowe, dodatkowe opcje tworzenia ramek wskaźników [GTOL]
Ulepszony schemat pracy i interfejs tworzenia notatek.
Usprawnione zachowanie rodzic/dziecko dla adnotacji.
Propagowanie wszystkich adnotacji podczas tworzenia cechy udostępniania danych
Usprawnione powiadamianie o błędach dla adnotacji 3D.
Usprawnione działanie operacji cofnij/powtórz dla cyfrowej definicji produktu [MBD].
Mini paski narzędzi dla adnotacji 3D.
Drukowanie modeli z różnymi stanami złożonymi na wielu arkuszach – każdy stan złożony na osobnym arkuszu.
Opcje sterujące publikowaniem stanów złożonych do formatu Creo View i możliwość ustawienia stanu domyślnego.
Sterowanie widocznością adnotacji i geometrii pomocniczej.
Wsparcie dla różnych ustawień wyglądu [koloru i tekstury] w modelu, które można powiązać ze stanami złożonymi.
Usprawnione zaznaczanie i dynamiczne przemieszczanie wszystkich adnotacji.
Poprawiony interfejs i schemat postępowania podczas tworzenia i edytowania wymiarów, obsługujący referencje semantyczne wymiarów w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Obsługa przesuwnych pól odniesień w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Obiekt ramki bazy konstrukcyjnej zintegrowany z narzędziem GTOL, umożliwiający określenie układu współrzędnych ramki, w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Nowy interfejs i schemat postępowania podczas definiowania tolerancji geometrycznych [GTOL], obejmujący sprawdzanie składni i referencje semantyczne w celu zapewnienia zgodności ze standardami GD&T.
Nowa paleta symboli tekstowych oraz czcionek typu True-Type, zgodnych ze standardami ASME i ISO.
Inteligentne obszary docelowe dla pól odniesień [punkt, okrąg, prostokąt].
Symbole w notatkach 3D ze wsparciem dla definicji bazujących na modelu.
Interfejs i podglądu wydruku.
Uproszczony interfejs wstążki w trybie tworzenia adnotacji
Narzędzia do ustawiania i zarządzania orientacjami płaszczyzny adnotacji
Uproszczone narzędzia do edycji zawartości adnotacji.
Narzędzia do tworzenia i zarządzania stanami złożonymi
Narzędzia do tworzenia adnotacji 3D na podstawie istniejących wymiarów modelu.
Opcje dokumentacji 3D do kontroli wyglądu adnotacji zgodnie z normami 3D [ASME Y14.41-2003, ISO 16792 itd.].
Opcje do dynamicznego przemieszczania wymiarów na rysunkach 3D dokładnie tak samo, jak w przypadku dynamicznego przemieszczania wymiarów na dokumentacji płaskiej.
Dynamiczne przesuwanie wymiarów w 3D z inteligentnym przyciąganiem do środka pomocniczych linii wymiarowych oraz sąsiednich wymiarów.
Wskazywanie punktów końcowych krawędzi jako referencji dla adnotacji wymiarowych w 3D.
Wskazywanie krawędzi jako referencji dla wymiarów, jeżeli są one normalne do płaszczyzny adnotacji.
Symbole w notatkach 3D obsługujące cyfrową definicję modelu [Model Based Definition – MBD].
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Wymiana danych ››
Możliwość wyeksportowania geometrii spoiny bryłowej do formatów STEP, JT i Neutral w postaci odrębnych obiektów 
Zwiększenie funkcjonalności dla operacji importu i eksportu poprzez uwzględnienie części wieloobiektowych
Eksport do formatu 3MF uwzględniający ustawienia wyglądu.
Przenoszenie konfiguracji z Creo Elements/Direct do widoku rozstrzelonego.
Poprawiony import asocjatywnych rysunków z Creo Elements/Direct obsługujących widoki zawierające informacje o konfiguracji.
Eksport do formatu 3MF.
Otwieranie plików systemu INVENTOR [natywne utrzymywanie danych].
Łatwe wybieranie i definiowanie nowych profili importu dla wszystkich wymaganych formatów.
Zaktualizowane ustawienia profilu dla eksportu do Creo View [kontrola ustawień wyświetlania modelu].
Poprawione narzędzia do weryfikacji importu, ułatwiające zidentyfikowanie i rozwiązanie problemów.
Obsługa łamanych przekrojów poprzecznych w formacie STEP.
Obsługa formatu STEP AP242, obejmująca informacje o wytwarzaniu produktu [Product Manufacturing Information – PMI].
Obsługa formatu JT z uwzględnieniem przekrojów poprzecznych, widoków rozstrzelonych i dodatkowych rodzajów adnotacji.
Otwieranie natywnych modeli Creo Elements/Direct w Creo.
Ujednolicone profile importu/eksportu dla danych spoza Creo.
Narzędzie do weryfikacji porównujące kluczowe charakterystyki natywnych i skonwertowanych danych.
Import rysunków AutoCAD 2012 [wymagana instalacja stosownych bibliotek].
Otwieranie plików CATIA, Siemens NX i SolidWorks [dane zarządzane natywnie].
Asocjatywny model bryłowy typu Shrink-wrap do udostępniania zewnętrznej objętości modeli firmom trzecim
Import plików CATIA, Siemens NX, SolidWorks, Autodesk Inventor oraz SolidEdge.
Import danych niegeometrycznych z PTC Creo Elements/Direct, obejmujący PMI pomiędzy zespołami i mapowanie płaszczyzn dokumentacji.
Aktualizacja i eksport plików CATIA, Siemens NX oraz SolidWorks [wymaga rozszerzenia o stosowne moduły PTC Creo Collaboration Extension]
Wersja Creo Parametric7.08.09.0
Grafika ››
Wykorzystanie strzałek na klawiaturze do obracania modelu o wstępnie zdefiniowany kąt  
Możliwość narzucania przezroczystości dla wszystkich obiektów i powierzchni swobodnych modelu 
Możliwość załączenia wyświetlania wypełnienia transparentnym kolorem płaszczyzn bazowych, w celu szybkiego rozpoznania ich orientacji w modelu 3D 
Dodatkowe funkcjonalności w zakresie definicji sceny renderingu w odniesieniu do orientacji podłogi
Kontrola wyświetlania przezroczystości dla reprezentacji geometrii granic [BREP] oraz mieszanej [fasetowej]
Fotorendering w czasie rzeczywistym [wspierany przez technologię Luxion Keyshot] oraz animacje 3D
Analiza promieni światła w czasie rzeczywistym, wspierana przez technologię Luxion Keyshot [Raytracing]
Oświetlanie obiektów ze wsparciem dla standardu HDRI [High Dynamic Range Image]
Dedykowany moduł do tworzenia animacji bezpośrednio z poziomu środowiska modelowania [moduł Design Animation].
Projektowanie w perspektywie.
Zmodernizowany raport ModelCHECK, ułatwiający użytkownikowi zidentyfikowanie problemów oraz ich naprawienie.
Proste przełączanie się w tryb pełnoekranowy, redukujący nadmiar informacji.
Definicja ustawień wyglądu, służąca do sterowania różnymi kombinacjami kolorystycznymi modeli.
Poprawiona wydajność graficzna i realistyczne tekstury materiałowe dostępne od razu po instalacji.
do góry
powrót

© 2022 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. 3D PRO Sp. z o.o.
design by fast4net


YT Linkedin FB
Zapisz się do newslettera
* pola obowiązkowe
*Przeczytałem/am i zrozumiałem/am informacje dotyczące korzystania z moich danych osobowych, zawarte w polityce prywatności i wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od firmy 3D PRO Sp. z o.o. za pośrednictwem poczty elektronicznej.